➤ EXERCISES

Bài tập thực hành về thiết kế website bao gồm : HTML , CSS , JavaScript , SQL , PHP , Python.

7. Exercises

↳ • 7.1 • HTML Exercises ⇗
↳ • 7.1.a • HTML Examples↳ • HTML Examples ⇗↳ • HTML Quiz ⇗↳ • HTML Exercises ⇗↳ • HTML Certificate ⇗↳ • HTML Summary ⇗↳ • HTML Accessibility ⇗
↳ • 7.2 • CSS Exercises ⇗
↳ • 7.2.a • CSS Examples↳ • CSS Templates ⇗↳ • CSS Examples ⇗↳ • CSS Quiz ⇗↳ • CSS Exercises ⇗↳ • CSS Certificate ⇗
↳ • 7.3 • JavaScript Exercises ⇗
↳ • 7.3.a • JS Examples↳ • JS Examples ⇗↳ • JS HTML DOM ⇗↳ • JS HTML Input ⇗↳ • JS HTML Objects ⇗↳ • JS HTML Events ⇗↳ • JS Browser ⇗↳ • JS Exercises ⇗↳ • JS Quiz ⇗↳ • JS Certificate ⇗
↳ • 7.4 • SQL Exercises ⇗
↳ • 7.4.a • SQL Test Yourself↳ • SQL Quiz ⇗↳ • SQL Exercises ⇗
↳ • 7.5 • PHP Exercises ⇗
↳ • 7.5.a • PHP Examples↳ • PHP Examples ⇗↳ • PHP Quiz ⇗↳ • PHP Exercises ⇗↳ • PHP Certificate ⇗
↳ • 7.6 • Python Exercises ⇗
↳ • 7.6.a • Python Test Yourself↳ • Python Exercises ⇗