➤ XML TUTORIALS

" Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng " có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau , đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Các ngôn ngữ dựa trên XML gồm : RDF , RSS , MathML , XHTML , SVG , GML và cXML.

5. XML Tutorials

↳ • 5.1 • Learn XML ⇗
↳ • 5.1.j • XSD Data↳ • XSD String ⇗↳ • XSD Date ⇗↳ • XSD Numeric ⇗↳ • XSD Misc ⇗↳ • XSD Reference ⇗
↳ • 5.1.k • Web Services↳ • XML Services ⇗↳ • XML WSDL ⇗↳ • XML SOAP ⇗↳ • XML RDF ⇗↳ • XML RSS ⇗
↳ • 5.7 • Learn XPath ⇗
↳ • 5.7.a • XPath Tutorial↳ • XPath Introduction ⇗↳ • XPath Nodes ⇗↳ • XPath Syntax ⇗↳ • XPath Axes ⇗↳ • XPath Operators ⇗↳ • XPath Examples ⇗
↳ • 5.8 • Learn XQuery ⇗
↳ • 5.8.a • XQuery Tutorial↳ • XQuery Introduction ⇗↳ • XQuery Example ⇗↳ • XQuery FLWOR ⇗↳ • XQuery HTML ⇗↳ • XQuery Terms ⇗↳ • XQuery Syntax ⇗↳ • XQuery Add ⇗↳ • XQuery Select ⇗↳ • XQuery Functions ⇗