➤ WEB BUILDING

Thiết kế website đơn giản là công việc tạo một trang web cho cá nhân , công ti , doanh nghiệp hoặc tổ chức. Có 2 phương thức chính để thiết kế website đó là : thiết kế Web tĩnh và thiết kế Web động.

4. Web Building

↳ • 4.1 • Web Templates ⇗
↳ • 4.1.a • Examples↳ • W3.CSS Examples ⇗↳ • W3.CSS Demos ⇗↳ • W3.CSS Templates ⇗
↳ • 4.3 • Web Certificates ⇗
↳ • 4.3.a • Certifications↳ • Cert HOME ⇗↳ • Cert HTML ⇗↳ • Cert CSS ⇗↳ • Cert JavaScript ⇗↳ • Cert jQuery ⇗↳ • Cert PHP ⇗↳ • Cert Bootstrap ⇗↳ • Cert XML ⇗↳ • Career Tips ⇗↳ • Career CV ⇗