➤ SERVER SIDE

Ngôn ngữ lập trình server-side , là tên gọi chung của các ngôn ngữ lập trình chạy trên Server : SQL , PHP , Python , ASP , Node.js... Mục đích sử dụng : 1/ Xử lí user input ( dữ liệu người dùng nhập vào ). 2/ Hiển thị trang. 3/ Cấu trúc lại một ứng dụng web. 4/ Tương tác với các bộ lưu trữ vĩnh viễn ( SQL , file ).

3. Server Side

↳ • 3.1 • Learn SQL ⇗
↳ • 3.1.d • SQL Test Yourself↳ • SQL Quiz ⇗↳ • SQL Exercises ⇗
↳ • 3.2 • Learn PHP ⇗
↳ • 3.2.g • PHP Examples↳ • PHP Examples ⇗↳ • PHP Quiz ⇗↳ • PHP Exercises ⇗↳ • PHP Certificate ⇗
↳ • 3.2.h • PHP Reference↳ • PHP Overview ⇗↳ • PHP Array ⇗↳ • PHP Calendar ⇗↳ • PHP Date ⇗↳ • PHP Directory ⇗↳ • PHP Error ⇗↳ • PHP Filesystem ⇗↳ • PHP Filter ⇗↳ • PHP FTP ⇗↳ • PHP HTTP ⇗↳ • PHP Libxml ⇗↳ • PHP Mail ⇗↳ • PHP Math ⇗↳ • PHP Misc ⇗↳ • PHP MySQLi ⇗↳ • PHP SimpleXML ⇗↳ • PHP String ⇗↳ • PHP XML ⇗↳ • PHP Zip ⇗↳ • PHP Timezones ⇗
↳ • 3.3 • Learn Python ⇗
↳ • 3.3.g • Python Test Yourself↳ • Python Exercises ⇗
↳ • 3.4 • Learn ASP ⇗
↳ • 3.4.f • ADO Tutorial↳ • ADO Intro ⇗↳ • ADO Connect ⇗↳ • ADO Recordset ⇗↳ • ADO Display ⇗↳ • ADO Query ⇗↳ • ADO Sort ⇗↳ • ADO Add ⇗↳ • ADO Update ⇗↳ • ADO Delete ⇗↳ • ADO Demo ⇗↳ • ADO Speed Up ⇗
↳ • 3.4.g • ADO Objects↳ • ADO Command ⇗↳ • ADO Connection ⇗↳ • ADO Error ⇗↳ • ADO Field ⇗↳ • ADO Parameter ⇗↳ • ADO Property ⇗↳ • ADO Record ⇗↳ • ADO Recordset ⇗↳ • ADO Stream ⇗↳ • ADO DataTypes ⇗
↳ • 3.5 • Learn Node.js ⇗
↳ • 3.5.e • Node.js Reference↳ • Built-in Modules ⇗
↳ • 3.6 • Learn Raspberry Pi ⇗