➤ APPLE - " THINK DIFFERENT "

Một công ti công nghệ máy tính có trụ sở tại Hoa Kỳ , được thành lập vào năm 1976. Sản phẩm là máy tính cá nhân , phần mềm , phần cứng , thiết bị nghe nhạc và nhiều thiết bị đa phương tiện khác.

1. SHOP AND LEARN
↳ • Mac ⇗
↳ • iPad ⇗
↳ • iPhone ⇗
↳ • Watch ⇗
↳ • TV ⇗
↳ • Music ⇗
↳ • iTunes ⇗
↳ • HomePod ⇗
↳ • iPod touch ⇗
↳ • Accessories ⇗
↳ • Gift Cards ⇗
2. APPLE STORE
↳ • Find a Store ⇗
↳ • Genius Bar ⇗
↳ • Today at Apple ⇗
↳ • Apple Camp ⇗
↳ • Field Trip ⇗
↳ • Apple Store App ⇗
↳ • Refurbished and Clearance ⇗
↳ • Financing ⇗
↳ • Apple GiveBack ⇗
↳ • Order Status ⇗
↳ • Shopping Help ⇗
3. FOR EDUCATION
↳ • Apple and Education ⇗
↳ • Shop for College ⇗
4. FOR BUSINESS
↳ • Apple and Business ⇗
↳ • Shop for Business ⇗
5. ACCOUNT
↳ • Manage Your Apple ID ⇗
↳ • Apple Store Account ⇗
↳ • iCloud.com ⇗
{ TÀI LIỆU THAM KHẢO }https://www.apple.com/