➤ LẬP TRÌNH

Sử dụng ngôn ngữ máy tính để thiết kế và viết xử lí cho các chương trình dành cho PC , thiết bị di động bao gồm Ứng dụng , Trò chơi hoặc Website. Lập trình ứng dụng trên các máy điện toán được hỗ trợ bằng các thư viện , khả năng liên kết mã phát sinh từ các ngôn ngữ khác nhau , và đặc biệt là sử dụng biểu tượng trực quan ( visual ) cho lập trình.

↳ • AMAZON ⇗
↳ • APPLE ⇗
↳ • GOOGLE ⇗