➤ ĐỒ HỌA

Một lĩnh vực truyền thông trong đó thông điệp được tiếp nhận qua con đường thị giác. Thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng hình ảnh cho các vấn đề truyền thông. Thiết kế đồ họa là nghệ thuật sử dụng các yếu tố thiết kế ( typography & hình ảnh ) để truyền tải thông điệp hoặc tạo ra một sự ảnh hưởng. Đây là một sản phẩm nghệ thuật.

↳ • 1. Adobe Photoshop ⇗
↳ • 2. GIMP ⇗
↳ • 3. Adobe Illustrator CC ⇗
↳ • 4. Adobe InDesign CC ⇗
↳ • 5. CorelDraw ⇗
↳ • 6. Adobe Dreamweaver ⇗
↳ • 7. Adobe Fireworks CS6 ⇗
↳ • 8. Blender ⇗
↳ • 9. Inkscape ⇗
↳ • 10. Cinema 4D ⇗
↳ • 11. ACDSee Photo Editor ⇗
↳ • 12. Krita ⇗
↳ • 13. PaintShop Pro ⇗
↳ • 14. PhotoImpact ⇗
↳ • 15. Autodesk 3ds Max ⇗
↳ • 16. PaintTool SAI ⇗
↳ • 17. Fotor ⇗
↳ • 18. Serif DrawPlus X8 ⇗
↳ • 19. ArtRage ⇗
↳ • 20. DesignPac ⇗
↳ • Typography ⇗
↳ • Kĩ Thuật Làm Video ⇗
↳ • Thiết Kế Kiến Trúc ⇗
↳ • Photography ⇗
{ TÀI LIỆU THAM KHẢO }https://forum.vietdesigner.net/